top of page

Services / Sèvis

Plane Shipping / Avyon

 

Regular Cargo Freight from Florida to Haïti:

Time: 5 - 7 Business days

Prices: Based on Weight, Volume or Value 

- 0.1 - 7 lbs: $30 (Non Electronic)

- 8 lbs and up: $3.5 / LB + 12% tax and processing fees (Non Electronic)

- Smart Phone: $25

- Laptop: $50

- Tablet: $35

- Headphone: $15

- Smart Watch: $15

- Computer: $120 and up

- TV: $120 and up

 

 

Kreyòl

Kago regilye soti Florid ale Ayiti:

Tan: 5 - 7 jou ouvrab

Pri: Ki baze sou pwa, volim oswa valè

- 0.1 - 7 lbs: $30 (ki pa elektwonik)

- 8 lbs ak plis: $3.5 / LB + 12% taks ak frè pwosesis (ki pa elektwonik)

- Smart Phone: $25

- Laptop: $50

- Tablet: $35

- Ekoutè: $15

- Smart Watch: $15

- Òdinatè: $120 ak plis

- Televizyon: $120 +

TSS PRIME

 

From Florida to Haïti

Time: 48 hours SHIPPING

Prices: Based on Weight, Volume or Value 

- $3.5 lb with no Tax From 1 lb to X (Non Electronic)

- Smart Phone: $20

- Laptop: $40

- Tablet: $25

- Headphone: $10

- Smart Watch: $10

- Computer: $120 and up

- TV: $120 and up

Kreyòl

Soti Florid ale Ayiti

Tan: 48 èdtan

Pri: Ki baze sou pwa, volim oswa valè

- $3.5 lb san Taks Soti nan 1 liv rive X (ki pa elektwonik)

- Smartphone: $20

- Laptop: $40

- Tablet: $25

- Ekoutè: $10

- Smartwatch: $10

- Òdinatè: $120 ak plis

- Televizyon: $120 ak plis

Delivery / Livrezon

 

 Delivery

Delivery in Haiti is prepaid. Price is based on distance and the amount on packages. Please ask for a quote when requesting this service.

Kreyòl

Livrezon

Livrezon an Ayiti a dwe peye davans. Pri a baze sou distans ak kantite koli an . Tanpri mande yon prix davans lè w ap bezwen sèvis sa a.

Buy Online / Acha sou Entènèt

 

 

We make online purchases easy for the customers who don't have access to credit card or anyone who wants us to make any purchase for them whether online or in store in the US. Customers who want to use this service can send us the links and detail descriptions of all the products they want to purchase, make the total deposit in our office in Haiti plus 10% processing fee for regular customers and 5% for TSS Loyal Member. Once deposit is confirmed, we'll purchase the product and ship it to Haiti for them and they'll only have to pay the shipping fee when they pickup the package in Haïti.

Kreyòl

Nou fè acha sou entènèt fasil pou kliyan yo ki pa gen aksè a kat kredi oswa nenpòt moun ki vle nou fè nenpòt acha pou yo kit sou entènèt oswa nan magazen Ozetazini. Kliyan ki vle sèvi ak sèvis sa a ka voye ba nou lyen ak detay deskripsyon tout pwodwi yo vle achte yo, fè depo total la nan biwo nou an Ayiti plis 10% frè tretman pou kliyan regilye e 5% pou moun ki enskri nan TSS LOYALTY. Yon fwa ke depo a konfime, nou pral achte pwodwi a epi voye li ann Ayiti pou yo epi yo pral sèlman gen pou peye frè Shipping nan lè yo vin pran koli a nan biwo nou an Ayiti.

bottom of page