top of page

About us / Kiyès Nou ye:

Copia de geometric black white red logo design.png

WINNER!

​Wealth

Manager
of the Year

Cargo 1.jpeg
English

We are a company that provides shipping service both by air & sea since December 2020. We ship from South Florida to different parts of Haïti. Our main office and warehouse  in the US is located in Sunset Strip, Sunrise. Our headquarter in Haïti is located in Pétion Ville. We also establish partnership with several different local businesses in various locations in Haïti to setup Pickup points to better service our customers. Exemple of those pickup points are the ones in Gonaïves, Cap-Haïtian, St-Marc just to name a few.

Our mission is to make shipping an easy, safe and economic process for our customers. That's why we hire a team of well trained professionals in all areas of our company so we can provide the best quality service our clients can ever experience. 

Our vision is to grow a safe working environment for our staffs and create opportunities for young professionals in both the US and Haïti. That way, we'll be able to help grow economies and create stronger communities wherever we step foot.

In 2021 we participated in efforts to provide relief for the people affected by the earthquake in Les Cayes, Haïti. We facilitated free container space to any Non Profit Organisations that wanted to ship donations. We partnered with H.E.A.L & Hope Hospital and flew to Les Cayes with a team of medical staffs and provided one week assistance in various communities where we had seen hundreds of patients. 

Our expansion plan for the near future includes several locations in both the US & Haïti where we will create jobs and opportunities for qualified individuals and participate positively in strengthen communities. Kreyòl

Nou se yon konpayi kago Avyon ak lanmè depi Desanm 2020. Nou pote koli soti nan Sid Florid pou ale nan diferan pati an Ayiti. Biwo prensipal nou an ak depo  nan peyi Etazini sitiye nan Sunset Strip, Sunrise. Katye jeneral nou an Ayiti sitiye nan Petyonvil. Nou etabli patenarya tou ak plizyè lòt biznis lokal nan divès kote ann Ayiti pou fè pwen Pikòp pou nou ka bay kliyan nou yo pi bon sèvis. Egzanp nan pwen pikòp sa yo se sa ki nan Gonayiv, Okap, Senmak jis pou site kèk.

Misyon nou se fè kago yon pwosesis fasil, san danje epi ekonomik pou kliyan nou yo. Se poutèt sa nou anboche yon ekip pwofesyonèl byen antrene nan tout domèn nan konpayi nou an pou nou ka bay pi bon kalite sèvis.

Vizyon nou se devlope yon anviwonman travay ki an sekirite pou anplwaye nou yo epi kreye opòtinite pou jèn pwofesyonèl alafwa Ozetazini ak Ayiti. Nan fason sa a, nou pral kapab ede devlope ekonomi yo ak kreye kominote ki pi solid kèlkeswa kote nou mete pye.

An 2021 nou te patisipe nan efò pou bay sekou a moun ki te afekte nan tranbleman tè a nan Okay, Ayiti. Nou te fasilite espas nan konntenè nou gratis bay nenpòt òganizasyon ki te vle voye don. Nou te fè patenarya ak H.E.A.L & Hope Hospital epi nou te pran vòl ale Okay ak yon ekip medikal epi nou te bay yon semèn asistans nan divès kominote kote nou te wè plizyè santèn pasyan.

Plan ekspansyon nou pou fiti gen ladann plizyè kote nan Ozetazini ak Ayiti kote nou pral kreye travay ak opòtinite pou moun ki kalifye epi patisipe pozitivman nan ranfòse kominote yo.
bottom of page